sportm.org:איגוד מנהלי מחלקות הספורט

איגוד מנהלי מחלקות הספורט

שבת 24.09.2022 20:22

דף ראשי

תקנון האתר

השימוש באתר מותנה בהסכמה לתנאים המפורטים להלן. אנא קרא תנאים אלה בעיון. על ידי כניסתך לאתר הינך מאשר את הסכמתך לאמור בתנאים אלה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך הם מיועדים גם לנשים.

בתקנון זה: "האתר" – הכוונה לאתר איגוד מנהלי מחלקות הספורט ברשויות. "החברה" – היא חברת מפגש הפקות המנהלת את האתר בכפוף לפיקוח והנחיות של מזכירות האיגוד. "תוכן/ תכנים" - מידע, תמונות, צילומים, כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, הערכות וכיוצ"ב תכנים בטקסט או בתמונות שיועברו ע"י משתמשים רשומים באתר או שיועמדו על ידי מערכת האתר לרשות גולשים באתר.

זכויות באתר

כל הזכויות בתכנים המופיעים באתר אשר מקורם בחברה ו/או מטעמה ו/או שהועברו אליה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, כל הזכויות בעיצוב האתר ובאופן העיבוד וההצגה של התכנים באתר שייכות במלואן לחברה.

התכנים באתר נועדו לשימושו של המשתמש בלבד, ואין לעשות בהם שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

שימוש באתר

השירותים והתכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של השירותים והתכנים באתר, יכולותיהם, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש, או התגובות שיעורר הפרסום באתר. השימוש בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר, יעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים המתפרסמים באתר - תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של המשתמשים באתר ולא תהא אחראית לכל נזק, הפסד, אובדן רווח, אי נוחות, תשלום, הוצאה, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים המתפרסמים באתר.

ידוע למשתמש כי תכנים המוצגים באתר בכלל, ותכנים שמקורם במשתמשים אחרים בפרט, אינם בגדר ייעוץ מקצועי. החברה אינה אחראית לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, העלולות להיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב פעולה בהתבסס על תכנים אלו. על המשתמש חלה אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיו ולתוצאותיהן.

הקישורים (links לאתרים אחרים) מתוך האתר נועדו לנוחיות המשתמש בלבד, ואין החברה אחראית לתוכנם של אתרים אלה, מהימנותם או תקינותם. הכניסה לאתרים כאמור והשימוש בתכנים המופיעים בהם הינם באחריות המשתמש בלבד. המצאות קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה אמין, מהימן, מלא או מעודכן. החברה לא תהא אחראית לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתרים כאמור ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

פרסום תכנים באתר

באתר מוצגים תכנים, המלצות, תמונות ותגובות שנמסרו לאתר גולשים לצורך הצגתם באתר במסגרת כתבות, דיווחים, פורומים, טיפים, תגובות לכתבות , תחרויות וכד'.

אין לפרסם באתר תכנים כלשהם לרבות טקסטים, הודעות, תמונות או קישורים שהינם אחד מאלה:

 • תכנים הפוגעים ברגשות הציבור, או המהווים הוצאת לשון הרע, או המהווים הפרה כלשהי של החוק, או המעודדים ביצוע עבירה או עוולה, תכנים פוגעניים, בעלי אופי מיני בוטה, גזעניים או הפוגעים בפרטיות;
 • תכנים אשר הזכויות בהם אינן שייכות למפרסם.
 • תכנים המכילים וירוסי מחשב כלשהם.
 • תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו אלא דרך מחלקת הפרסום ובאישורה.

  המשתמש באתר אינו רשאי לעשות בו שימוש לשם פרסום תמונה או מודעה בעלת אופי גזעני, פוגעני, או שיש בפרסומה משום לשון הרע או עברה על חוק כלשהו. החברה ו/או מי מטעמה רשאית לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתה מפרים את התנאים שלעיל, כולם או חלקם, ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאמור בכל עת.

  הגולשים השולחים חומרים למערכת לצורך הצגתם במסגרת תכנים, לרבות צילומים או תמונות של גולשים, מצהירים בעצם העברתם לאתר כי:

 • כל החומרים אשר נשלחים לאתר הם באחריותם המלאה, מדוייקים ונכונים במידת האפשר וללא הפרות זכויות קנייניות, לרבות זכויות יוצרים, כלשהן.
 • גולש שהינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר, מסכים בעצם העברתו לאתר למוסרו לפרסום ןלעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו, הסרתו ןכיוצ"ב.
 • גולש שאינו בעל זכויות היוצרים בתוכן המועבר על ידיו לאתר מצהיר כי הוא בעל הרשאה כדין למסור את התוכן לפרסום באתר ולעשות בו כל שימוש, לרבות אכסונו, פרסומו, עריכתו הסרתו וכיוצ"ב.
 • גולש המעביר תוכן לאתר מתיר למערכת האתר להשתמש בתוכן לכל מטרה שהיא ומוסר לאתר את כל הזכויות ביחס לתוכן, לרבות זכות בלתי מוגבלת בזמן ובלתי חוזרת, לשימוש ופרסום בתוכן, והכל ללא תמורה, תשלום או תמלוגים כלשהם.
 • מערכת האתר רשאית בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי לפסול, לשנות, לערוך או להסיר כל תוכן המועבר לאתר, בין לפני פרסומו ובין לאחר פרסומו.
 • בעצם העברת התכנים לאתר מוותר הגולש על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתכנים וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל.
 • ידוע לגולש כי תכנים הנמסרים על-ידיו לפרסום באתר יהיו חשופים למשתמשים אחרים, ולא ניתן לצפות אילו תגובות יתקבלו ואת אופיין. החברה לא תישא באחריות כלשהי לתגובות כלשהן לתכנים מטעם גולשים או לכל תוצאה שתגרם בעקבות תגובות כאמור.
 • ידוע לגולש כי עליו לנהוג משנה זהירות במסירת פרטים אישיים, כגון כתובות מספרי טלפון וכיוצ"ב.

  למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לתכנים הנמסרים לאתר על ידי גולשים משתמשים, ואינה מתחייבת כי הם מלאים, נכונים מדויקים או עונים על ציפיות המשתמש. בנוסף החברה אינה אחראית לתכנים, מודעות והצעות מסחריות המתפרסמים באתר, או לכל תוצאה עקב הסתמכות עליהם או שימוש בהם.

  בעצם העברת התכנים לאתר מוותר הגולש על כל טענה בקשר עם זכותו המוסרית ביחס לתכנים וכן על כל דרישה או תביעה כספית או אחרת בקשר עם האמור לעיל. במקרה של תביעה, המשתמש ישפה את החברה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם,לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה, כולם או חלקם, או כתוצאה מתביעה או דרישה של צד ג' כלשהו בקשר עם שימוש באתר על ידי המשתמש.

  פרסומות ומידע מסחרי

  באתר תכנים המהווים פרסומות ומידע מסחרי, מטעמם של מפרסמים שונים. החברה אינה אחראית לתוכן הפרסומות והמידע הפרסומי שבאתר, והאחריות הבלעדית לתוכנם חלה על המפרסמים. אין בהצגתם באתר משום המלצה או עידוד לרכישת שירותים או מוצרים המפורסמים באתר.

  סמכויות החברה וזכויותיה

  החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, תוכנו, היקפו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

  החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי תקשורת, אצל החברה או מי מספקיה, או ייפגע מכל סיבה אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצ"ב שייגרמו למשתמש עקב כך.

  החברה אינה אחראית לכל אובדן של מידע או תכנים כלשהם שייגרם מסיבה כלשהי.

  שמירת פרטיות

  החברה תימנע ככל האפשר ממסירת פרטים אישיים של משתמש לצדדים שלישיים, אלא אם החברה תהא חייבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה הליכים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות של המשתמש. במקרה זה תהא החברה רשאית למסור את פרטי המשתמש לצד הטוען כי נפגע מפעולת המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

  החברה רשאית להשתמש בפרטי משתמש לצורך שיפור השירותים המוצעים באתר, וכן לצורך יצירת קשר עם המשתמש. החברה לא תעביר למפרסמים מידע שעלול לזהות משתמש באופן אישי, אלא אם יאשר הסכמתו לכך.

  החברה רשאית להפסיק את השימוש שעושה משתמש כלשהו באתר אם המשתמש לא יעמוד בתנאי השימוש, כולם או חלקם.

  סיכום

  כניסה לאתר מהווה הסכמה ואישור כי קראתם את הפסקה לעיל, הבנתם את תוכנה והנכם מאשרים את הסכמתכם לאמור בה.
  חדשות אחרונות
  חגיגות יום היוגה הבין לאומי
  11/06/2021:
  ליקטנו עבורכם חלק מהפעילויות ליום היוגה ברחבי הארץ...קרא עוד

  סינדרלה באדום - שחקנית כדורסל מעראבה
  08/07/2020:
  הסיפור המרגש של מורגאן סעדה, אשר מתגוררת בכפר עראבה, מוכיח שדרך הספורט, אפשר להתגבר על כל הקשיים, וליצור חיבור בין עולמות שונים ומגוונים....קרא עוד

  בעראבה מעודדים פעילות ספורט של התושבים.
  31/03/2020:
  ...קרא עוד

  בהשקעה של 10 מיליון שקלים: נחנך מרכז טוטו פיס לקהילה ולספורט, נעם נריה בלוד
  04/03/2020:
  בבניית האולם ומרכז הספורט הושקעו כ-10 מיליוני שקלים, במימון משותף של מפעל הפיס (1.8 מיליון שקלים), הטוטו (4.2 מיליון שקלים), משרד השיכון (1.8 מיליון שקלים), משרד הפנים (1.2 מיליון ...קרא עוד

 • מנהל מחלקת ספורט?
  עובד במחלקת ספורט?
  חבר באיגוד/מוסד/חברה העוסקים בספורט?
  הקליקו כאן והירשמו לאתר

  Copyright ©2017 כל הזכויות שמורות לאיגוד מנהלי הספורט ברשויות
  [פרסום באתר]
  שלום , אתה מחובר עם שם משתמש:
  server:igud.argon-web.com